Kdy je nutná deratizace


Asi není tÅ™eba říkat, že naÅ¡e domovy považujeme takÅ™ka za nedotknutelné. Jedná se o místo, kde se cítíme bezpeÄnÄ›, kde si můžeme odpoÄinout. Kde je vÅ¡e pod naší kontrolou. A v mnoha případech je tento pocit oprávnÄ›ný.

AvÅ¡ak je jasné, že teplo a pohodlí naÅ¡ich obydlí Äasto pÅ™iláká i nezvané hosty. Ti se pak zde Äasto ubytují. Jsou to nejen různí hlodavci, jako myÅ¡i, krysy Äi potkani, ale tÅ™eba i Å¡vábi Äi mravenci. Že tito tvorové nejsou zrovna vítanými hosty, není tÅ™eba říkat.

mys3

SamozÅ™ejmÄ›, odpor k nim nemáme jen proto, že se jich Å¡títíme, ale i pro nebezpeÄí, které pÅ™edstavují. Snadno mohou způsobit Å¡kody na naÅ¡em majetku, případnÄ› i ohrozit naÅ¡e zdraví, Äi zdraví ostatních Älenů rodiny. A to je nÄ›co, co nikdo nechce.

Proto je jasné, že je nutné se jich zbavit. Zde je dobré si nejprve uvědomit, kdy je k tomu nejlepší doba. Faktem je, že nejvíce jich přichází na podzim, kdy se stahují z polí do lidských sídel před blížící se zimou za teplem a dostatkem potravy. A tehdy je také nejlepší doba pro jejich likvidaci.

Pokud jich není mnoho, lze použít nejrůznÄ›jší komerÄnÄ› prodávané pastiÄky. Ty fungují na různých principech. V případÄ›, že máme doma malé dÄ›ti Äi domácí zvířata, je potÅ™eba peÄlivÄ› vybírat, abychom neohrozili i je.

mys4

AvÅ¡ak toto opatÅ™ení zdaleka ne vždy staÄí. Pokud u vás již naÅ¡li permanentní domov a stihli si udÄ›lat hnízdo, případnÄ› dokonce pÅ™ivést na svÄ›t další generace, pak zkrátka to, co si můžeme běžnÄ› pořídit, nestaÄí. Zde je nutná profesionální deratizace. Jak ale poznáme, kdy je na ni Äas?

PopravdÄ›, pÅ™emnožené Å¡kůdce poznáme pomÄ›rnÄ› snadno. PÅ™edevším najdeme mnoho stop jejich Äinnosti. Také jsou Äasto k nalezení jejich výměšky. V neposlední Å™adÄ› pak, pokud je situace už kritická, se nám mohou například i jindy plaché myÅ¡i procházet pÅ™ed oÄima.

SamozÅ™ejmÄ› je dobré zareagovat dříve, než situace dospÄ›je do tohoto stádia. Jen tak bude náš domov skuteÄnÄ› zdravý a bezpeÄný.